گام دوم :

شناخت انواع هزینه ها و مدیریت آنان …

 

    گام سوم :

دسته بندی هزینه ها، گروه بندی و کدینگ هزینه ها

 

    گام چهارم :

بودجه بندی هزینه ها

 

    گام پنجم :

بودجه بندی درآمد

 

    گام ششم :

مکتوب کردن هزینه ها و درآمد – استفاده از نرم افزار

 

    گام هفتم :

تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]